Spring naar inhoud

Privacyreglement

In onderstaand privacyreglement is vastgelegd hoe ik met de verwerking van Persoonsgegevens omga en vormt hiermee een nadere uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Begripsbepaling
 • De therapeut: Hiermee wordt Paula Schoorl bedoeld.
 • De praktijk: Hiermee wordt Praktijk Paula Schoorl bedoeld zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Twente onder nummer 657 377 33.
 • De wet: Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens binnen de praktijk.
 • Cliënt: Iedere natuurlijke persoon op wie een gegeven betrekking heeft.
 • Dossier: Alle persoonsgegevens, behandel verslagen en correspondentie bij elkaar.
 1. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op verwerking van Persoonsgegevens binnen Praktijk Paula Schoorl.

 1. Doel van de verwerking van Persoonsgegevens
 • Hoofddoelstelling van de Persoonsverwerking is het vastleggen van gegevens, noodzakelijk voor de goede uitvoering van coaching/counseling of therapie aan cliënt.
 • Op grond van de Wet is de therapeut verplicht een dossier bij te houden en een behandelovereenkomst af te sluiten.
 • Verplichtingen vanwege declaratiemogelijkheden bij zorgverzekeraars.
 • Fiscale verplichtingen die de therapeut heeft als ondernemer, zoals eisen met betrekking tot facturatie en de boekhouding.
 • Het (met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt) informeren van andere hulpverleners en artsen.
 1. Voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Het dossier bevat niet meer gegevens dan voor de hiervoor bestemde doelen noodzakelijk is.
 • Het dossier wordt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden aangelegd als omschreven in artikel 3.
 1. Bewaartermijn
 • De therapeut is wettelijk verplicht een dossier 20 jaar te bewaren.
 • Indien de cliënt verzoekt het dossier te vernietigen dan is het belang van de cliënt hoger dan de eis van de 20 jaar bewaartermijn. De therapeut vernietigt de door haar bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454 van de wet, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt. Dit geldt echter niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 1. Toegang tot dossier

De therapeut is de enige die toegang tot het dossier van de cliënt heeft, tenzij de cliënt aantoonbaar toestemming heeft gegeven het dossier, of een gedeelte daarvan, aan derden kenbaar te maken.

 1. Recht op inzage.
 • De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in zijn/haar eigen dossier, voor zover deze gegevens op hem/haar betrekking hebben en met de inzage niet de privacy van anderen in het geding komt.
 • Voor het verkrijgen van afschriften van het dossier mag de therapeut de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen aan de verzoeker.